Oferta

IMG_4878W zakresie potrzeb bytowych Dom zapewnia:

 • miejsce zamieszkania,
 • wyżywienie, zgodnie ze wskazaniami lekarza,
 • odzież i obuwie,
 • środki higieny osobistej,
 • utrzymanie czystości.

W obszarze potrzeb opiekuńczych:

 • pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,
 • pielęgnację,
 • świadczenia zdrowotne,
 • pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

W zakresie potrzeb edukacyjnych:

 • pobieranie nauki w wieku objętym obowiązkiem szkolnym,
 • uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych,
 • uczenie i wychowywanie przez doświadczenia życiowe.

Do dyspozycji mieszkanek przeznaczone są:

 • sypialnie jedno-, dwu- i trzy- osobowe,
 • pokoje dziennego pobytu,
 • sala teatralna,
 • jadalnia,
 • węzeł sanitarny z łazienkami,
 • pomieszczenia do prania i suszenia,
 • pomieszczenia do przechowywania.

Działania wspomagające:
podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkanek poprzez umożliwienie udziału w różnorodnych formach terapii, między innymi:

 • terapii zajęciowej,
 • pracy z komputerem,
 • muzykoterapii,
 • choreoterapii,
 • rehabilitacji ruchowej,
 • hydroterapii,
 • terapii społecznej,
 • wsparcia psychologicznego,
 • terapii przez teatr,
 • ergoterapii,
 • silwoterapii;

umożliwienie mieszkankom zaspokojenia potrzeb religijnych, uczestnictwa w praktykach religijnych i Sakramentach oraz kulturalnych,
stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania relacji mieszkanek z rodziną i otoczeniem społecznym,
działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkanek, w miarę ich możliwości.

Dom zapewnia:

 • możliwość korzystania przez mieszkanki z Sali doświadczania świata,
 • możliwość korzystania z punktu bibliotecznego oraz dostęp do bieżących informacji za pośrednictwem prasy i telewizji,
 • możliwość korzystania z placu rekreacyjno- sportowego,
 • organizację świąt i uroczystości okazjonalnych,
 • możliwość udziału w imprezach kulturalno- turystycznych,
 • możliwość uczestnictwa w różnorodnych formach rekreacji.

Zakres i formy wsparcia dostosowane są indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkanek.